Kontakt

tel.: +48 696 363 749
kontakt@energygroup.edu.pl
www.energygroup.edu.pl

Project Management Institute | Registered Education Provider (R.E.P.)
07.03.2019

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Paweł Banasiewicz w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB., zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi doradczej obejmującej  Doradztwo w zakresie brandmarketingu i marketingu nowego produktu firmy Paweł Banasiewicz – innowacyjnej platformy e-learningowej .

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Paweł Banasiewicz, ul. Lotnicza145/A73, 54¬-132 Wrocław

II.         SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej, w postaci skanu oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy, na adres mailowy Zamawiającego: pawel@banasiewicz.com do dnia 14.03.2019 r. do godz. 15:00.

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w zakresie brandmarketingu i marketingu nowego produktu firmy Paweł Banasiewicz – innowacyjnej platformy e-learningowej.

Zamawiający wymaga, aby usługa doradcza objęła następujące etapy:

Usługa doradcza realizowana przez Instytucję Otoczenia Biznesu, aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby wnioskodawcy objąć powinna następujące etapy:

Etap I Audyt marketingowy

Etap obejmie analizę i diagnozę dotychczasowych działań w zakresie marketingu oraz komunikacji marketingowej  w przedsiębiorstwie.

Audyt będzie polegał na zidentyfikowaniu obecnie wykorzystywanych w działalności kanałów komunikacji marketingowej offline i online oraz ich oceny dopasowania i skuteczności tych kanałów pod kątem nowej usługi – platformy e-learningowej. Audyt uwzględniać zbadanie i określenie, jaki przekaz dla grupy docelowej budują wykorzystane materiały komunikacyjne firmy, jaki tworzą wizerunek marki oraz jakie są mocne i słabe strony wykorzystywanych materiałów komunikacyjnych. Przewidywany nakład pracy: – ok. 160 roboczogodzin.

Etap II Sesje doradcze

Etap obejmie przeprowadzenie sesji doradczych z właścicielem firmy Paweł Banasiewicz dot. wypracowania rozwiązań z zakresu brand marketingu oraz skutecznej promocji nowego produktu – platformy e-learningowej. Spotkania doradcze będę organizowane we Wrocławiu w siedzibie firmy lub w siedzibie wybranego IOB-u. Ich zakres będzie dotyczył doradztwa marketingowego (np. jakimi kanałami on-line dotrzeć do nowych klientów z sektora MŚP lub jak budować pozytywny i wiarygodny przekaz w kanałach social media, jak skutecznie promować nowy produkt – innowacyjną platformę e-learningową). Przewidywany czas: 20 godzin.

Etap III Rekomendacje z zakresu brandmarketingu oraz marketingu usług przedsiębiorstwa

Etap obejmie doradztwo marketingowe związane z zaprojektowaniem konkretnych narzędzi/rozwiązań w obszarze komunikacji marketingowej – m.in. wypracowanie konceptu marki w oparciu o idee Golden Circle, doradztwo w zakresie ustalenia grup docelowych dla marki (wskazanie najważniejszych grup tzw. insight konsumencki); stworzenie głównych wartości

i archetypów marki, opracowanie języka komunikacji dla marki Paweł Banasiewicz – pod kątem skutecznej prezentacji i debiutu nowego produktu, który w założeniu ma stać się wiodącym produktem Wnioskodawcy.

Przewidywany nakład pracy: 160 roboczogodzin.

Efektem usług doradczej będą następujące produkty:

1.             BrandBook – dokument powstały w ramach usługi doradztwa w zakresie opracowania misji oraz wizji marki, wartości, wyróżnika, osobowości marki oraz jej pozycjonowania i reprezentowania w mediach internetowych.

2.             Key Visual – zaprojektowany graficzny motyw przewodni marki (w skrócie KV), który obrazuje jej najważniejsze wartości, archetypy i tożsamość w obszarze marketingu.

3.             Wnioski/rekomendacje z przeprowadzonych  sesji doradczych z właścicielem firmy Paweł Banasiewicz (dokument + lista obecności, dokumentacja fotograficzna).

IV Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do dnia: 31.05.2019 r.

Zamawiający zastrzega prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu jedynie na wniosek Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania akceptacji Operatora – Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

V. Sposób obliczania ceny:

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na cenę brutto, netto oraz podatek od towarów
i usług.

IV. Oferta powinna zawierać :

  •  nazwę oraz adres oferenta, nr NIP,
  • cenę przedmiotu zamówienia,
  • termin ważności oferty. Oferta powinna być ważna co najmniej do:  20.03.2019 r.
  • oświadczenie o posiadaniu statusu Instytucji Otoczenia Biznesu,
  • oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiajacym .

V. Kryteria oceny ofert:

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny (100% możliwej do uzyskania liczby punktów)

L.p. Nazwa kryterium: Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

                                                                                 Cena najniższej oferty

Liczba punktów oferty ocenianej =                                                          x 100

                                                                                 Cena oferty ocenianej

  1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.


VII. Warunki udziału w postępowaniu

  1. Wykonawcą usługi doradczej musi być Instytucja Otoczenia Biznesu, zgodnie z założeniami Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP. Wykluczeni z udziału w postępowani są wykonawcy nie posiadający statusu Instytucji Otoczenia Biznesu.
  2. Wykluczeni z udziału w postępowaniu są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunków weryfikowane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy w treści oferty.

VIII. Informacje dodatkowe, rozstrzygnięcie, wybór oferty:

1.W przypadku złożena dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia poprawek.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w sprawie wyboru ofert, bez wskazywania przyczyny.

IX. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Paweł Banasiewicz, e-mail: pawel@banasiewicz.com

15.09.2018

Trening PM Essentials – edycja Q2 rekrutacja rozpoczęta!

Zapraszamy na intensywny trening otwarty, który doskonalimy od ponad 15 lat.
Kierujemy go do wszystkich, którzy chcą wzmocnić metodycznie i usystematyzować swoje doświadzenie w prowadzeniu projektów oraz do tych, którzy chcą rozpocząć świadomie swoją przygodę z zarzadzaniem projektami.

Intensywna, sprawdzona w praktyce formuła treningu – nasze 2-dniowe spotkanie to pełna interakcja zespołów i uczestników realnych projektów. Sala wypełniona po brzegi dobrą zabawą i wymianą doświadczeń pomiędzy osobami łakomymi inspiracji. Bezpieczna przestrzeń na próbowanie własnych sił i rozwój – czyli również popełnianie błędów i uczenie się z nich.

Dla wszystkich uczestników! NIEODPŁATNY 1-dniowy warsztat Project Risk Management, również zakończony dyplomem asygnowanym przez PMI.

Termin: 9-10 kwiecień 2019 (+11.04 Project Risk management )
Miejsce: Wrocław, Centrum Konferencyjne WPP
Język treningu: Polski
Więcej o treningu dowiesz się w zakładce „Trening Project Management Essentials”.

31.12.2015

Zaufało nam już więcej niż 100 firm!

Ponad 10 lat lat zaangażowania w sprawy Klientów i jednoczesnego własnego rozwoju owocują coraz to nowymi relacjami biznesowymi, społecznymi i możliwościami na zupełnie nowych poziomach!

Nasi Klienci to biznesy nowe, pączkujące oraz mocno stąpające po rynku i konsekwentnie wzmacniające swoją pozycję, poszukujące – innowacyjne i budujące przewagę na tożsamości budowanej przez lata, międzynarodowe i globalnie rozproszone oraz dumnie lokalne – a wszystkie z jedną wspólną cechą:

dbałość o rozwój pracowników i mądre decyzje dotyczące przyszłości biznesu

Ponad 100 firm korzystających ze wspólnie stworzonych rozwiązań, dostarczonej wiedzy i umiejętności to wspaniały paszport do kolejnych wyzwań. A fakt, że zdecydowana większość Klientów zwróciła się do nas w wyniku polecenia od kogoś, kto sprawdził nas już w działaniu, pozwala powiedzieć:

Dziękujemy za zaufanie!

11.10.2014

Tysiąc Absolwentów studiów podyplomowych!

Już dziesięć lat ENERGY Group współpracuje w Wyższą Szkołą Bankową. Studia podyplomowe oparte o nasze autorskie programy i realizowane przez zespół trenerów ENERGY ukończyło już 1000 słuchaczy!

Wszystkich zanteresownych rozwojem i uczestnictwem w unikalnej rocznej przygodzie z edukacją dla dorosłych, aktywnych zawodowo osób zapraszamy do kontaktu.

Nowe programy! Tych z Państwa, którzy poznali już smak studiowania z nami, zapraszamy na nowe kierunki. Tworzymy je będąc na bieżąco z biznesem i jego potrzebami, a nawet wybiegając przed nie, w najnowsze tendencje i trendy w zarządzaniu.

01.01.2014

Projektowe KNOW-FLOW

Jeżeli chcesz spotkać się z osobami na co dzień prowadzącymi projekty i podzielić się doświadczeniem / przedyskutować to, co rozwijasz i usprawniasz w swojej firmie – spotkania „Know-flow” są warte Twojej uwagi. Z pewnością wśród naszych klientów jest ktoś, kto już ma to, czego szukasz w metodykach PM. Zaproponuj nam temat a my zapewnimy dobre towarzystwo do spotkania i dyskusji.